Centrum Kultury w Łęcznej jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXIV/103/92 Rady Miejskiej z dnia 9.09.1992 r.
Centrum Kultury w siedzibie przy ul. Obrońców Pokoju 1 funkcjonuje od 1994 r. W strukturach CK - jako filia - od lipca 1999 roku funkcjonuje CK-Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Górniczej 12, działający wcześniej pod szyldem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. W latach 2004-2007 budynek i jego otoczenie przeszły generalną modernizację co w znaczącym stopniu poprawiło funkcjonalność obiektu i estetykę tego miejsca. Od 2022 r. dyrektorem Centrum Kultury jest Aleksandra Murat-Bochen.

Celem placówki jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Łęczna poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej, animowanie tych potrzeb, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych i aktywności twórczej. Ważnym zadaniem CK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
dni lecznejCentrum Kultury realizuje wielokierunkową działalność kulturalną na różnych płaszczyznach w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Działalność środowiskowa Centrum skupia się na organizacji największych imprez kulturalnych w mieście takich jak Dni Łęcznej-Jarmark Łęczyński oraz prowadzeniu różnorodnych zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań, pracowni edukacyjnych i na dążeniu do współpracy z lokalnymi placówkami (szkoły, przedszkola) i stowarzyszeniami (tj. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA czy Uniwersytet Trzeciego Wieku).
W wymiarze regionalnym działalność placówki polega na organizacji przedsięwzięć o zasięgu powiatowym i wojewódzkim tj.: Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej, Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Zimowy Festiwal Teatralny Hej kolęda, kolęda… czy konkursy plastyczne Święta Bożego Narodzenia, Symbole Świat Wielkanocnych bądź literackie jak Sztubackie strofy. W placówce prężnie funkcjonują dwie galerie, w których w ciągu roku organizowanych jest kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych twórców z Łęcznej, powiatu łęczyńskiego i kraju.
m kapeleZ najważniejszych zadań w wymiarze ogólnopolskim należy wymienić - organizowany od ponad dwudziestu lat - Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych i Barbórkowy Turniej Szachowy o Kordzik Górniczy.
Na swoim koncie CK ma szereg przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, takich jak: „Dni Kultury Amerykańskiej 2006” – imprezy organizowanej wspólnie z Ambasadą USA czy Międzynarodowy Plener Artystyczny pn. Ziemia Łęczyńska inspiracją dla artystów. W imprezie polsko-amerykańskiej wzięło udział wiele zespołów z USA a gościem honorowym był Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce oraz Attache kulturalny tejże Ambasady. plener mW corocznym plenerze, biorą udział artyści z kraju i z po za jego granic m.in.: z Ukrainy, Białorusi, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Holandii, Korei i Japonii. W ramach umów partnerskich łęczyńscy twórcy uczestniczyli w wystawach i plenerach w Hajduhadhaz, Hortobagy, Hejce (Węgry) czy Treviolo (Włochy) oraz Kowlu (Ukraina). Centrum Kultury, w ramach umowy partnerskiej między Łęczną a Kowlem(Ukraina) od ponad dziesięciu lat realizuje program dobrego sąsiedztwa pod hasłem „granice nie muszą dzielić”. W tym zakresie CK realizuje wiele wspólnych przedsięwzięć kulturalnych a na swoim koncie placówka ma takie imprezy jak: „Dwie kultury w trzech odsłonach” - cykl trzech polsko-ukraińskich imprez plenerowych, „Magia miejsc” , Noc Świętojańska-Noc Kupały czy projekt „Folklor miejski Łęcznej i Kowla”.
Centrum Kultury prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. W dorobku placówki są wydawnictwa albumowe tj. Ziemia Łęczyńska Tradycja. Kultura. Przyroda, Łęczna miasto wielkich jarmarków w fotografii Wiktora Ziółkowskiego, 2 Eskadra Wywiadowcza(1918-1921) – album nagrodzony tytułem Album roku 2010 województwa lubelskiego czy publikacja historyczna Studia z dziejów Łęcznej(2017) pod red. Anny Sochackiej, wydana z okazji 550-lecia nadania prawa miejskiego Łęcznej .
Placówka podejmuje również działania kultywujące tradycje i propagujące chlubne karty z historii Polski oraz naszej małej ojczyzny, organizując bądź współorganizując okazjonalne konferencje historyczne i wystawy oraz obchody rocznicowe: odzyskania niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku czy poświęcone pamięci prawosławnych mieszkańców dawnej Łęcznej.
Centrum Kultury wspiera działania stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz angażuje się w działalność charytatywną. Od lat aktywnie uczestniczy w organizacji w Łęcznej finałów WOŚP czy w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łęcznej.